EN

Informacja Grupy NEUCA na temat prawidłowości rozliczeń podatkowych CIT i VAT za 2011 i 2012 rok.

W 2011 i 2012 roku w Grupie NEUCA podjęto szereg działań zmierzających do uporządkowania struktury korporacyjnej. Działania te obejmowały zarówno centralizację działalności hurtowej, przekształcenie przejmowanych hurtowni w spółki przedstawicielskie, jak i tworzenie dedykowanych podmiotów, które koncentrowały się na określonej, wyspecjalizowanej działalności na rzecz całej Grupy.

Do jednego z takich podmiotów NEUCA oraz PROSPER (spółka zależna od NEUCA) wniosły w formie aportu zorganizowane części przedsiębiorstwa, czyli zestawy powiązanych ze sobą organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo zespołów składników majątkowych. Przed dokonaniem aportu, NEUCA oraz PROSPER złożyły wniosek o indywidualną interpretację podatkową, w której szczegółowo i precyzyjnie opisały planowany sposób przeprowadzenia transakcji oraz sposób rozliczenia podatkowego w zakresie podatku Vat oraz podatku dochodowego.

Na bazie otrzymanych interpretacji podatkowych, w których potwierdzono poprawność sposobu realizacji tych zamierzeń pod względem prawno-podatkowym, NEUCA oraz PROSPER wniosły w formie wkładu niepieniężnego zorganizowane części przedsiębiorstwa do wyspecjalizowanej w określonej działalności spółki celowej.

W wyniku podjętych w 2017 roku kontroli skarbowych, które zostały przekształcone w postępowania podatkowe, Urzędy Celno-Skarbowe, pomimo wydanych wcześniej interpretacji, zakwestionowały uznanie wniesionych aportów jako zespołów składników majątkowych zdolnych do prowadzenia niezależnej (samodzielnej) działalności gospodarczej, a w konsekwencji uznały, że przedmiotem aportu nie był zestaw powiązanych ze sobą organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo składników majątku (ZCP), a poszczególne aktywa.

W szczególności Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu uznał, iż wnoszone przez NEUCA składniki majątku powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym i określił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za styczeń 2012r. z tytułu podatku Vat w wysokości 9,4 mPLN (decyzja z dnia 19 marca 2018r.) oraz podatku dochodowego za rok 2012 w wysokości 7,8 mPLN (decyzja z dnia 19 czerwca 2018r.).

Analogicznie, Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie uznał, iż wnoszone przez PROSPER składniki majątku powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i określił dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego za rok 2012 w wysokości 5,8 mPLN (decyzja z dnia 6 lipca 2018).

NEUCA i PROSPER. działając w oparciu o otrzymane indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego potwierdzające prawidłowość opodatkowania transakcji wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa i nie zgadzając się z wydanym rozstrzygnięciem, złożyły odwołania od powyższych decyzji, wskazując na szereg błędów i naruszeń ze strony organu kontrolującego.

W zakresie zobowiązania NEUCA z tytułu podatku od towarów i usług organ odwoławczy podtrzymał jednak decyzję organu pierwszej instancji i 30 sierpnia 2018 wydał decyzję administracyjną nakazującą zapłatę należnego podatku VAT w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,4 mPLN plus odsetki od zaległości podatkowych. NEUCA opublikowała informację na ten temat w raporcie bieżącym z dnia 31 sierpnia 2018.

W pozostałych dwóch postępowaniach odwołania nie zostały do dnia dzisiejszego rozpatrzone.

Zdaniem NEUCA we wszystkich powyższych przypadkach ustalenia Urzędu są błędne i nie mają podstaw prawnych. Spółka posiada potwierdzenie prawidłowości swoich rozliczeń w formie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym Spółka nie tworzy rezerw obciążających wynik finansowy i planuje zaskarżenie powyższych decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. O wszystkich toczących się postępowaniach NEUCA informowała szczegółowo w raportach okresowych, w tym w raporcie za I półrocze 2018 r.

Jednocześnie Zarząd NEUCA, informuje, iż:

- powyższe postępowania nie są w jakikolwiek sposób powiązane z prowadzoną działalnością handlową w zakresie obrotu lekami zarówno na terenie terytorium Polski jak i poza granicami kraju.

- powyższe postępowania nie mają jakiegokolwiek związku ze sporami sądowymi prowadzonymi przez Spółkę , o których to sprawach NEUCA informuje w raportach okresowych.

 

Paweł Bernat

Dyrektor Departamentu Komunikacji

 

« Wróć do listy

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila beata.korzeniewska@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki